KARFRUT KARAEVLİ MEYVE ÜRETİM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

KARFRUT KARAEVLİ MEYVE ÜRETİM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmakla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu “Aydınlatma Metni”ni hazırlamış bulunmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’un 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı düzenlemesi çerçevesinde; hangi kişisel verilerinizin, hangi amaç ve hukuki sebeple işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız ve bu haklarınızı ne şekilde kullanacağınız hakkında siz müşterilerimizi, ziyaretçi, eski çalışan, mevcut çalışan, iş ortağı ve kanun kapsamındaki tüm ilgilileri bilgilendirmek isteriz. 

 

KVKK kapsamında Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait ve KVKK’ya göre kişisel veri olarak değerlendirilen her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler bu hususa ilişkin mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde işlenecek ve saklanacaktır.1) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede ve diğer tüm yasal mevzuat kapsamında kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.2) Kişisel Verilerinizin işlenmesi ne anlama gelir?

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Şirketimiz tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet satışı ile ilgili ve ayrıca Şirketin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak, 

 

Şirketimiz tarafından; 

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynaklarını Süreçlerinin Planlaması,
 • İş Faaliyetinin Yürütülmesi/ Denetimi,
 • İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve idari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi,
 •  Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirmek,
 • Mal/Hizmet Satın Alım/Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, 
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almak, 
 • Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereklerini yerine getirmek 

 

amaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.4) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yöntemlerle İşlenebilecektir? 

Şirketimiz ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki, ticari ve diğer gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketimizin ofisleri, mağazaları, işyerleri, internet sitesi aracılığıyla, Şirketimizin bulunduğu adrese tarafınızca kargo/posta ile gönderilen veya şirket çalışanı tarafından bizzat teslim alınan dokümanlar, faks, e-posta, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz, 
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, 
 • Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz, 
 • Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, 
 • Bordro bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri gibi Özlük verileriniz,
 • Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri ve kamera kayıt görüntüleriniz,
 • Diploma bilgileri, gidilen kurslar, ve sair meslek deneyimi bilgileriniz,
 • Şirket Çalışanımız olmanız durumunda engellik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri ve sair sağlık bilgileriniz,
 • Şirket Çalışanımız olmanız durumunda, Adli sicil kaydı ve bilgileri, Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ait bilgileriniz,

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler Şirket tarafından, veri sahibinin açık onayı olmaksızın kişisel veri olarak işlenmemektedir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.karfrut.com.tr adresinden erişilen “Karfrut Karaevli Meyve Üretim Ve Pazarlama Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda” yer almaktadır.

 

5) Kişisel Verilerinizin kime ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır? 

Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde, Şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;

 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
 • Pazarlama, satış, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi/müşteri/insan kaynakları politikalarının uygulanması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerin yönetilmesi, 
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmetinin sağlanması,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla; 
 • Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, 
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere; iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir. 

 

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.karfrut.com.tr adresinden erişilen “Karfrut Karaevli Meyve Üretim Ve Pazarlama Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda” yer almaktadır.

 


6) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi nedir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, E-mail gönderim platformu, organizasyon etkinlikleri, şikâyet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

7) Kişisel Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?  

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak Şirket tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun Şirketten kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir. 

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletilmelidir.  

Talebiniz, İNTERNET SİTESİ’ndeki “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama” kısmında ve işbu Aydınlatma Metni’nin ekinde yer alan başvuru form doldurulmak suretiyle kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgileriniz de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak “Köy Karşısı Mevki, Yenice Köyü, Dış Kapı No: 1, İç Kapı No: 1 Çorlu/Tekirdağ” adresine, bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz.

Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanan Formun kimlik fotokopisi ile birlikte Kayıtlı Elektronik Posta Aracılığıyla, [email protected] adresine ietilerek, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. 8) Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir? 

Şirket, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.9) Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.10) Değişiklikler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım